Удружење ЗАВЕТ СрпскоРуски

Сообщество ЗАВЕТ СербскоРуский

Удружење ЗАВЕТ СрпскоРуски

Сообщество ЗАВЕТ СербскоРуский

Удружење „ЗАВЕТ СрпскоРуски“

jе добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области српскоруских веза и сарадње.

Циљеви Удружења су:

а) Успоставља условe за развој, афирмацију и неговање културних, научних, духовних и других облика сарадње између српског и руског народа.

б) Упознаје међусобно српски и руски народ путем учења на даљину и разменом ученика, студената, научника и професора.

в) Организује међусобнe научнe, духовнe и уметничкe скуповe, предавања и другe разноврснe манифестацијe узајамности.

г) Развија и побољшава свестрану међусобну сарадњу у области науке, културе, уметности, спорта, привреде, економије и сл.

д) Развија и унапређује међусобно информисање и подстиче привредну сарадњу.

ђ) Остварује активну и трајну сарадњу са сродним домаћим и међународним невладиним организацијама, институцијама, фондацијама и удружењима.

е) Остале делатности од интереса за чланове Удружења, а у складу са међународним стандардима, Законом Републике Србије и Статутом удружења.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области српскоруских веза;

2) организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области српскоруских веза;

3) објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на српскоруске везе;

4) организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији деце и омладине у области српскоруских веза;

6) сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве српскоруским везама.

Љубиша Ристић

Владимир Сидоров